หอประวัติสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ประวัติความเป็นมา

ในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

history_cover

การก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (World Summit for Children) เมื่อเดือนกันยายน 2533 ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้การรับรองและประกาศปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องเด็กและการพัฒนาเด็ก รวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัตรปฏิญญาระดับโลกฯ ดังกล่าว สำหรับทศวรรษ 1990 ทั้งนี้ รัฐบาลไทย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ลงนามรับรองปฏิญญาระดับโลกฯ นี้ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534

นายอานันท์ ปันยารชุน

อดีตนายกรัฐมนตรี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็ก สำหรับประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น และให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแกนจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาวิชาการเรื่องเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม เพื่อเพิ่มพลังแก่ครอบครัว ในสังคมไทย โดยจัดการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ของเด็กและครอบครัว ครอบคลุมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมกับบริบท ของสังคมวัฒนธรรมและสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก

แผนปฏิบัติการหลักของปฏิญญาเพื่อเด็กไทย

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวมาเป็นลำดับ โดยเริ่มจาก การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2530/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็ก และครอบครัวเพิ่มเติม (คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2900/2536 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536) เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัวที่เป็นภาพรวม

2. ตอบสนองนโยบายพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3. เป็นแกนของคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับบุคลากรอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4. จัดทำแผนปฏิบัติงานและการติดตามกำกับการดำเนินงานเป็นขั้นตอนเพื่อให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและครอบครัวไทย

คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

นายอภิลาส โอสถานนท์

อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล

อดีตที่ปรึกษาด้านสตรี เด็ก เยาวชน การศึกษาและพัฒนาสังคม สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ปรึกษา

นายภักดี ชุติชูเดช

อดีตเลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต

กิตติเมธีสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

ปรมาจารย์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์และครูแพทย์แห่งชาติท่านแรก
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

อดีตวุฒิสมาชิก และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี

ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ

อดีตหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวัณเพ็ญ บุญประกอบ

ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง

อดีตนายกสภาการพยาบาล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

อดีตผู้อำนวยการท่านที่สอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เทพพนม เมืองแมน

อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อดีตเลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุรพล บุญประกอบ

อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถจินดา ดีผดุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์

อดีตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

ผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์

ประธานชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำร่าง โครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2536 และคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 ซึ่งได้รับการเห็บชอบจากทั้งสองคณะกรรมการ

ต่อมาสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการจัดทำแผนฯ จึงนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2537 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ โครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในวงเงิน 781 ล้านบาท

นายชวน หลีกภัย

อดีตนายกรัฐมนตรี

นายวิษณุ เครืองาม

อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดย สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติโครงการการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538

ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีคำสั่งที่ 3919/2538 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ กำหนดเตรียมการและดำเนินการรองรับการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง 2540

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือให้วันดังกล่าวเป็น “วันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล” เป็นต้นมา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

ผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในระยะแรกเริ่ม สถาบันฯ มีสำนักงานชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ สำนักงานโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และต่อมาอาคารที่ทำการสำนักงานสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล แห่งปัจจุบัน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2542 จึงได้ย้ายที่ทำการ มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ตราบจนทุกวันนี้

ทำเนียบ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

“ดิฉันขอคารวะและขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการก่อตั้ง การดำเนินงานทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และขอให้ผลแห่งกุศลที่ร่วมกันกระทำ ได้นำความสุขความเจริญ และสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัว”

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 2 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 – วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2545
วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2545- วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

“เด็กของมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตใดๆ เด็กเรียนรู้จาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ประสบการณ์ที่ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านหลายประสาทสัมผัส จะมีอิทธิพลต่อการสร้างโยงใยสมอง ที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ การคิด และการกระทำต่อไป”

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2549 – วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

“การสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าของทุกภาคส่วน แม้แต่เด็ก เยาวชนและครอบครัว การมีส่วนร่วมที่มีคุณค่านั้น เป็นการทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน เคารพความเห็น รับฟังของทุกเสียงอย่างมีคุณค่า สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ รู้สึกเป็นเจ้าของ ซึ่งในที่นี้ เรียกเป็น ทุนชีวิต”

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 – วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2561

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

“หากว่าพ่อแม่สามารถพูดคุยหยอกล้อกับคนอื่นได้ หรือพูดตลกเพื่อให้คนอื่นหัวเราะได้ คุณก็สามารถที่จะเล่นกับลูกได้ เพื่อสร้างความรักความผูกพัน”

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ตั้งแต่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

หอเกียรติยศบุคคลสำคัญของสถาบันฯ

นายอานันท์ ปันยารชุน

อดีตนายกรัฐมนตรี
ลงนามในปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องเด็กและการพัฒนาเด็ก เนื่องมาจากการประชุมสุดยอดเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (World Summit for Children) เมื่อเดือนกันยายน 2533 ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

นายชวน หลีกภัย

อดีตนายกรัฐมนตรี
ผู้เห็นชอบโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

นายวิษณุ เครืองาม

อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้เสนอโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามเห็นชอบ

ศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย
ผู้ดำรงนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะดำเนินการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอภิลาส โอสถานนท์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

รองศาสตราจารย์ ดร.สายสุรี จุติกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

นายภักดี ชุติชูเดช

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะดำเนินการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

อดีตวุฒิสมาชิก และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี

ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงเพ็ญศรี พิชัยสนิธ

อดีตหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวัณเพ็ญ บุญประกอบ

ผู้พัฒนาและก่อตั้งสาขาวิชาการและงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง

อดีตนายกสภาการพยาบาล
กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสุภรี สุวรรณจูฑะ

อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

อดีตผู้อำนวยการท่านที่สอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เทพพนม เมืองแมน

อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา

อดีตเลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
กรรมการ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุรพล บุญประกอบ

อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถจินดา ดีผดุง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์

อดีตหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

ผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชรา เรืองดารกานนท์

ประธานชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
กรรมการและเลขานุการ

Dr.Thomas Berry Brazelton.MD

ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
องค์ปาฐกแสดงปาฐกถาเนื่องในวันเปิดอาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้มีอุปการะคุณในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุและจดหมายเหตุสำคัญของสถาบันฯ

แบบจำลองการก่อสร้างอาคารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลและความภาคภูมิใจของสถาบันฯ

รางวัลจากงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564
“Mahidol culture : M-A-H-I-D-O-L”

ณ มหิดลสิทธาคาร และ ระบบออนไลน์ Cisco Webex Events


รางวัล Team Good Practice

-บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นออนไลน์ โดย งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น


รางวัล Public Policy Advocacy Award

-โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID 19 ระลอก 3 โดย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย


รางวัล Innovative Teaching Award

-Prep. Pitch Pro. กับ Design Thinking โดย อาจารย์ ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล

-โครงการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานแนวคิดวิชาออกแบบชีวิต ผ่านการบูรณาการเนื้อหากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ Life Design 101 X Health Program Life Design and development for well lived joyful life.“ออกแบบชีวิตกับการพัฒนานักศึกษานวัตกรรมเกษตรสุขภาพ” โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ วิทยาเขตอำนาจเจริญ


รางวัล Poster & Oral presentation

-โครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา โดย งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19” โดย นางสาวมาริสา นิ่มกุล งานบริหารทั่วไป

-ผังรายการทักษะปฐมวัย ห่างไกล COVID พ้นวิกฤตเพื่อเด็กทั้งมวล โดย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

รางวัลของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

หอประวัติศาสตร์เด็กและครอบครัวไทย

นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ : E-Exhibition "ประวัติศาสตร์เด็กและครอบครัวไทย ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์"