ที่มาในการจัดตั้งมูลนิธิ

มูลนิธินิตยา – นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

Nittaya–Naiphinich Kotchabhakdi Foundation for Child and Family Development

รศ.พญ.นิตยา คชภักดี ผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันฯ และครอบครัว มีเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง “มูลนิธินิตยา – นัยพินิจ คชภักดี เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนางานวิชาการที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, การส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กและครอบครัวทั้งในและต่างประเทศ, เพื่อจัดหาทุน ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทุนการศึกษา ในการสนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว, ส่งเสริมการพัฒนาสื่อต่างๆ การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, การจัดประชุมทางวิชาการ การอบรมบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว, ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และอนุรักษ์ ดูแล หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่บุคลากรและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยทุกคนรวมทั้งเด็กเปราะบางอย่างเป็นองค์รวมให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน รวมทั้งครอบครัว ทำให้เมืองไทยเหมาะสำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ จนนำไปสู่สังคมแห่งปัญญาและสันติสุขสืบไป

อ.ดร.นุชนาฎ รักษี
ผู้จัดการและคณะกรรมการมูลนิธิฯ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ทางวิชาการและการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและ   ครอบครัว
 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กและครอบครัวทั้งในและต่างประเทศ
 3. เพื่อจัดหาทุน ทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงทุนการศึกษา ในการสนับสนุนงานวิชาการ และงานวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสื่อต่างๆ การเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อ สังคมออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 5. เพื่อจัดการประชุมทางวิชาการ การอบรมบุคลากรวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก และครอบครัว
 6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 7. ให้การอนุรักษ์ ดูแล หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี
 8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี
  ประธานมูลนิธิ
 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
  รองประธาน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
  กรรมการ
 4. นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต
  กรรมการ
 5. นายสุภักดี คชภักดี
  กรรมการ
 6. อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี
  กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิ
 7. นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
  กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิ
 8. นางสาวอ้อมรักษ์ ผ่านภพ
  กรรมการและเหรัญญิก
 9. นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ
  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 10. อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง
  กรรมการและเลขานุการ
 11. นางวรรณอนงค์ พิพัฒนอารยกุล
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ