อัตชีวประวัติ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ นัยพินิจ คชภักดี
ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว