โครงการจัดสร้างหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี

หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี (Nittaya Kotchabhakdi Hall of Fame and Inspiration)  เป็นที่รวบรวม จัดแสดงประวัติ  ผลงาน  คำสอน และแรงบันดาลใจ ของ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี  อดีตผู้อำนวยการคนแรก และผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล    เพื่อสื่อถึงประวัติชีวิตและครอบครัว ของ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี เมื่อครั้งวัยเยาว์จนเติบโตเป็นกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็กคนแรกในประเทศไทย  ประวัติและผลงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และประวัติผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและครอบครัวในประเทศไทยและนานาชาติ  ตลอดจนคำสอน วิธีคิดในการทำงาน และแรงบันดาลใจที่สร้างให้กับผู้คนมากมายที่จะยึดมั่นในความดี และประพฤติปฏิบัติตามอย่างท่าน  พลังแห่งความดีเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่ท่านทำเปรียบเสมือนหยดน้ำที่หยดลงบนผิวน้ำจนเกิดแรงกระเพื่อมสั่นสะเทือนไปทั่วทุกหนทุกแห่งอย่างไม่สิ้นสุดในสังคมไทย

คณะทำงานผู้ริเริ่มโครงการฯ

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี

ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ธีรตา ขำนอง

หัวหน้าคณะทำงาน

นางสาวสัณห์จุฑา  ศรีสุพรรณ
คณะทำงาน

นายชาญณรงค์  พุ่มบ้านเช่า
คณะทำงาน

อรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล
คณะทำงาน

อาจารย์ ดร.นุชนาฏ รักษี
คณะทำงาน

ผศ.ดร.ดลพัฒน์  ยศธร
คณะทำงาน

นางสาวธีรารัตน์  สองเมือง
คณะทำงานและเลขานุการ

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหอเกียรติยศและแรงบันดาลใจ นิตยา คชภักดี

  1. เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติ ผลงาน คำสอน และแรงบันดาลใจของ รศ.พญ.นิตยา คชภักดี อดีตผู้อำนวยการคนแรก และผู้ก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรสถาบัน เด็กๆ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้รู้จัก เคารพ ศรัทธา และแสดงความกตัญญูสืบต่อไป
  3. เป็นหอประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวเด็กและครอบครัวไทย รวมทั้งเป็นหอประวัติและหอเกียรติยศของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล อีกด้วย

สถานที่ วันและเวลาทำการ

หอเกียรติยศและแรงบันดาลใจนิตยา คชภักดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ : ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.)
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ขออภัยในความไม่สะดวก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า ภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ฯ โทรศัพท์ 084-127-0525 หรือ E-Mail : ramchannarong@gmail.com