สัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันฯและผู้ที่เคยร่วมงาน ถึงความในใจที่มีต่อหมอนิตยา